Niedziela, 24 stycznia 2021. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

Regulamin Plebiscytu Optymista Roku 2017

2017-08-03 09:32:36 (ost. akt: 2017-08-03 09:33:02)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na Optymistę Roku Północnego Mazowsza (zwanego dalej Konkursem). Konkurs zostanie przeprowadzony w oddziałach: „Kuriera Przasnyskiego”, „Kuriera Żuromińskiego”, „Nowego Kuriera Mławskiego”. Zostanie wybrany Optymista Roku 2017 Północnego Mazowsza .
§2.
Organizatorem Konkursu jest „Mazowieckie Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn , przy ul. Trackiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268156, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 739-35-86-293. (zwana dalej Organizatorem).
§3.
Konkurs trwa od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 6 sierpnia 2017 r.
§4.
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i są związane z Północnym Mazowszem zgłoszone przez czytelników „Kuriera Przasnyskiego”, „Kuriera Żuromińskiego”, „Nowego Kuriera Mławskiego”. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez
nadesłanie maila (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby - optymisty i miejscowość z której pochodzi/ mile widziane krótkie uzasadnienie oraz zdjęcie) na adres: biuro@mazowieckiemedia.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia osoby do udziału w konkursie bez podania przyczyny.
Kandydatury można zgłaszać do dnia 14 lipca 2017 do godziny 12:00.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.
2. Zgłoszony do udziału w konkursie optymista ma prawo odmówić lub zrezygnować na każdym etapie konkursu z dalszego w nim udziału. W takim wypadku osoby głosujące na takiego optymistę nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.

§5.
1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms'ów. Koszt wysłania jednego sms to 1,23 zł z VAT.
§6.
Nadesłane kandydatury zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach: kuriermlawski.pl, kurier przasnyski.pl, kurierzurominski.pl
§7.
Tytuł Optymisty Roku 2017 Północnego Mazowsza otrzyma osoba, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.
§ 8.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod nr 7148 w treści wpisując kod nkm.opt.X, gdzie X to numer porządkowy przypisany konkretnemu kandydatowi z listy. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się od 12 lipca 2017 r. potrwa do 6 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59.
Na stronie internetowej będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.
§ 9.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§10.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.
§ 11.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.
Ogłoszenie wyników:
§12.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronach: kuriermlawski.pl, kurierprzasnyski.pl, kurierzurominski.pl
Zwycięzca konkursu zostanie zaprezentowany w „Kurierze Przasnyskim”, „Kurierze Żuromińskim”, „Nowym Kurierze Mławskim” . Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na uroczystą galę wręczenia statuetek, która odbędzie się 19 sierpnia 2017 r. w Pałacu Łochów.
§13.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.
Dane osobowe:
Monika Piskorz
Marta Popiołek
Katarzyna Wasiłowska
§14.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.
Reklamacje:
§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
§18
Zgłoszenia do Konkursu i bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.
Postanowienia końcowe:
§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych, www.kurierprzasnyski.pl, www.kurierzurominski.pl, www.kuriermlawski.pl.

Tagi:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB