Niedziela, 24 stycznia 2021. Imieniny Felicji, Roberta, Sławy

Regulamin Platformy Dziennikarstwa Obywatelskiego - Nowy Kurier Mławski

Platforma dziennikarstwa obywatelskiego to nowa usługa, którą wprowadzamy na nasze strony. Z platformy może skorzystać każda osoba, która ma możliwość połączenia się z naszą stroną i zarejestruje się w serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownicy zyskają szereg nowych funkcji min. możliwość publikowania tekstów, podpisywana tekstów własnym nickiem i komentowania artykułów na serwisach prowadzonych przez Mazowieckie Media pod własnym nickiem.

Regulamin Platformy Dziennikarstwa Obywatelskiego

Definicje:

1. Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady korzystania z usługi Dziennikarstwa Obywatelskiego na serwisach prowadzonych przez Mazowieckie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156

2. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie.

3. Serwisy – strony internetowe obsługiwane i zarządzane przez Mazowieckie Media Sp. z o.o.

4. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów.

5. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Serwisie. Użytkownik za pośrednictwem konta wprowadza i zarządza własnymi danymi.
6. Profil Użytkownika - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, oraz lista wszystkich materiałów zamieszczonych i kontrolowanych przez Użytkownika.
7. Materiały – wszelkie treści wprowadzone do Serwisów przez Użytkownika.
8. Redakcja - podmiot zarządzający i prowadzący Serwisy.


Regulamin korzystania z platformy dziennikarstwa obywatelskiego

1. Przed wysłaniem tekstu, bądź materiałów multimedialnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

2. W  celu korzystania z Dziennikarstwa Obywatelskiego Użytkownik potrzebuje urządzenia  (np.: komputer, telefon komórkowy) wraz z zainstalowaną  przeglądarką  internetową .
Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zakładając swoje Konto i zamieszczając w nim wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst nie łamie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

4. Użytkownicy mogą przesyłać Materiały, co do których przysługują im prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)


5. Użytkownicy poprzez przesłanie i zamieszczenie materiałów upoważniają Mazowieckie Media Sp. z o.o. do:
- utrwalenia ich dowolną techniką, umieszczania w bazach danych;
- udostępnienia ich na ogólnie dostępnym portalu internetowym z prawem do korzystania z utworu lub jego fragmentu przez nieograniczony krąg osób;
- wprowadzania do obrotu, użyczania w tym przekazywania materiałów innym podmiotom,
- prawa modyfikowania utworu;

Opisane wyżej uprawnienia należy rozumieć za licencję udzieloną na wymienionych wyżej polach eksploatacji. Licencja jest niewyłączna, nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie i czasowo, z prawem do dalszych sublicencji na nieograniczony krąg podmiotów, obejmujących prawo tych sublicencjobiorców do dalszych sublicencji na polach eksploatacji wyżej sprecyzowanych. Licencja zostaje udzielona w momencie przesłania materiału.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.

7. Redakcja nie ma obowiązku publikacji w Serwisach innych niż strona Profilu Użytkownika nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Materiałów sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych.

10. O publikacji Materiałów w Serwisach innych niż Profil Użytkownika decyduje Redakcja.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu oraz etykiety.

12. Redakcja internetowa portalu prowadzonego przez Mazowieckie Media zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

13. Reklamacje przyjmowane są na adres mailowy redakcja@kuriermlawski.pl.
Złożona reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu.14. Mazowieckie Media zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej planowanej zmianie treści Regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej z 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie informacji na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji oraz opublikuje jednolity zmieniony Regulaminu na łamach Serwisu.
W sytuacji zmiany treści Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania łączącego go stosunku poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od momentu powiadomienia go o planowanej zmianie na adres: redakcja@kuriermlawski.pl.
W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu łączący stosunek prawny ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu.

15. Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili z usługi. Prośbę o rezygnację z usługi należy wysłać na adres mailowy redakcja@kuriermlawski.pl. Po rezygnacji z konta, dane zamieszczone przez użytkownika, które nie zostały przetworzone przez redakcję zostaną usunięte.

Ochrona Danych osobowych

1. Zakładając Konto w Platformie Dziennikarstwa Obywatelskiego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
2. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Mazowieckie Media Sp. z o.o.
3. Użytkownik ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych z bazy danych Platformy Dziennikarstwa Obywatelskiego. Usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
4. W celu poprawnego świadczenia usługi Administrator przetwarza następujące dane: pliki cookies, adresy IP, adresy e-mail.
5. W celu realizowania usługi wysyłania informacji handlowych, Administrator przetwarza następujące dane podane przez Użytkownika: płeć, miejscowość, data urodzenia, wykształcenie, status zawodowy.
6. Podanie danych wymienionych w pkt. 5. jest dobrowolne.